ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019


Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του Προγράμματος της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος αξιολόγησε όλες τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύνολο: 20) βάσει των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά διατυπώνονται με σαφήνεια στις υπ’ αρ. 11/6-4-2017 και 48/23-11-2018 συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.


Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει με φθίνουσα σειρά τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του Τμήματος, που θα λάβουν τις προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και την αντίστοιχη χρηματοδότηση.


Πίνακας 1: Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων

 Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1             00427
2             00028
3             00122
4             00497
5             00507
6             00540
7             00521

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δ. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ *

 

(*) H πρωτότυπη υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που διατηρείται στο αρχείο του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT