Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΑΕΙ

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α'/17-9-2013) "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις"
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/10-8-2012) "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις"
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/10-8-2012) "Δομή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων"
Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α'/20-3-2007) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"
Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/30-1-1997) "Ρύθμιση Θεμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/21-9-1992) "Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης"
Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/16-7-1982) "Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τμήματος Πληροφορικής και Τηεπικοινωνιών

Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α'./29-01-2019)

Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.

Σημείωση: Με το άρθρο 22, παρ. 2.β, το Τμήμα Πληροφορικής μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/20-3-1984) "Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"
Π.Δ. 92 (ΦΕΚ 131/τ.Α'/5-6-2013) "Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"
Σημείωση: ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Πληροφορικής προήλθε από τη μετονομασία του Τμήματος Μαθηματικών - Πληροφορικής.
Π.Δ 177 (ΦΕΚ 65/τ.Α'/28-4-1993) "Μετονομασία Σχολών-Ίδρυση Οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"
Σημείωση: Ίδρυση ανεξάρτητου Τμήματος Μαθηματικών - Πληροφορικής
Πρυτανική Πράξη αρ. πρωτ. 10662/18-10-2013 "Ορισμός Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"
Πρυτανική Πράξη αρ. πρωτ. 8998/25-7-2013 "Συγκρότηση Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής"
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT