ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στην αρχή έκαστου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού, φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν έχει υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης δηλώνει τόσα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών ώστε συνολικά στο έτος να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων του έτους που δικαιούται να δηλώσει ο φοιτητής βάσει του προγράμματος σπουδών).

Κατά την δήλωση των μαθημάτων, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες:

  1. Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με εγγραφή στο Τμήμα. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης μαθημάτων για δύο συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται την διαγραφή από το Τμήμα. Όσοι δεν επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα ή έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα και τους απομένει μόνο η διπλωματική εργασία ή/και η πρακτική άσκηση, υποχρεούνται να υποβάλουν κενή δήλωση μαθημάτων.
  2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα, η παρακολούθηση του οποίου προϋποθέτει γνώσεις από προαπαιτούμενα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, όπως δηλώνεται ρητώς στην περιγραφή του μαθήματος στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών, χωρίς ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
  3. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούνται στην δήλωση από τα μαθήματα επιλογής.
  4. Τα μαθήματα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά με προτεραιότητα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εξάμηνο.
  5. Φοιτητής του 2ου εξαμήνου εγγράφεται στο 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε (2) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου έτους σπουδών.
  6. Φοιτητής του 4ου εξαμήνου εγγράφεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε (8) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών.
  7. Φοιτητής του 6ου εξαμήνου εγγράφεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε (15) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους σπουδών
  8. Τα μαθήματα επιλογής εμφανίζονται στο συνιστώμενο εξάμηνό τους. Κάθε φοιτητής δύναται να δηλώσει μάθημα επιλογής σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εξάμηνο ίδιας περιόδου (χειμερινό ή εαρινό) με δική του ευθύνη.

Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα, βαθμολογείται στην κλίμακα «μηδέν» – «δέκα» (0 – 10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5) και άριστα το δέκα (10), και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος από τον διδάσκοντα. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα και η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων – ECTS (EuropeanCreditTransferSystem).

Ο φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων. Αν ο φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα από όσα προβλέπονται για την απόκτηση πτυχίου, στο βαθμό πτυχίου υπολογίζονται εκείνα τα μαθήματα τα οποία επιλέγει με Υπεύθυνη Δήλωση του/της. Τα υπόλοιπα επιπλέον μαθήματα δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και το Παράρτημα Διπλώματος.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού του Διπλώματος, κάθε μάθημα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βάρους τις αντίστοιχες ΔΜ του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βάρους όλων των μαθημάτων. Η Διπλωματική Εργασία λογίζεται ως μάθημα με συντελεστή βάρους 12. Αναλυτικότερα, έχουμε ότι:

Βαθμός Διπλώματος = Σ(Βαθμός Μαθήματος * ΔΜ Μαθήματος) / Σ(ΔΜ Μαθήματος)

Η επίδοση των φοιτητών, ανάλογα με τον τελικό βαθμό που επιτυγχάνουν, χαρακτηρίζεται στο δίπλωμα τους σαν:

Χαρακτηρισμός Επιδόσεως Επιτευχθείς Βαθμός
«Καλώς» 5 <= Βαθμός Διπλώματος <= 6.49
«Λίαν Καλώς» 6.5 <= Βαθμός Διπλώματος <= 8.49
«Άριστα» 8.5 <= Βαθμός Διπλώματος <= 10.00

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε (8) εξαμηνιαία μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις.Τα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δηλώνονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου φοίτησης (δηλαδή από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα).

Μεταβατική Διάταξη: Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το ακ. έτος 2015-2016, για όσους φοιτητές έχουν δηλώσει και εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, τα μαθήματα αυτά τους χρεώνονται στο 5ο εξάμηνο (εάν ήταν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου) και στο 6ο εξάμηνο (εάν ήταν μαθήματα εαρινού εξαμήνου).

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται μόνο τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο, ενώ οι αιτήσεις παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών υποβάλλονται κατά την διάρκεια των τριών (3) εβδομάδων που ακολουθούν μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου, και οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της τρίτης εβδομάδας.

Στην Πτυχιακή Εργασία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και λογοκλοπής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.    Δεν παραθέτω κομμάτια βιβλίων ή άρθρων ή εργασιών άλλων αυτολεξεί χωρίς να τα περικλείω σε εισαγωγικά και χωρίς να αναφέρω το συγγραφέα, τη χρονολογία, τη σελίδα. Η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι λογοκλοπή. Πέραν της αυτολεξεί παράθεσης, λογοκλοπή θεωρείται και η παράφραση εδαφίων από έργα άλλων, συμπεριλαμβανομένων και έργων συμφοιτητών μου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που άλλοι συνέλεξαν ή επεξεργάσθηκαν, χωρίς αναφορά στην πηγή. Αναφέρω πάντοτε με πληρότητα την πηγή κάτω από τον πίνακα ή σχέδιο, όπως στα παραθέματα.

2.    Δέχομαι ότι η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά, ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ή στο τέλος του, είναι αντιγραφή. Η αναφορά στην πηγή στο τέλος π.χ. μιας παραγράφου ή μιας σελίδας, δεν δικαιολογεί συρραφή εδαφίων έργου άλλου συγγραφέα, έστω και παραφρασμένων, και παρουσίασή τους ως δική μου εργασία.

3.    Δέχομαι ότι υπάρχει επίσης περιορισμός στο μέγεθος και στη συχνότητα των παραθεμάτων που μπορώ να εντάξω στην εργασία μου εντός εισαγωγικών. Κάθε μεγάλο παράθεμα (π.χ. σε πίνακα ή πλαίσιο, κλπ), προϋποθέτει ειδικές ρυθμίσεις, και όταν δημοσιεύεται προϋποθέτει την άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Το ίδιο και οι πίνακες και τα σχέδια

4. Δέχομαι όλες τις συνέπειες σε περίπτωση λογοκλοπής ή αντιγραφής.

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

ΑντιγραφΗ

Διαδικασία

Φύση Ποινών – Διαδικαστικά Θέματα

Οι ποινές που επιβάλλονται για τις αντιγραφές είναι διοικητικής φύσεως, δηλαδή απλώς καθυστερεί η καταχώρηση βαθμών για το διάστημα της ποινής. Για ουσιαστικούς λόγους απονομής δικαιοσύνης, ο φερόμενος ως αντιγραφέας κατά τα άλλα διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση μαθημάτων, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον ισχύοντα κανονισμό σπουδών του Τμήματος, αλλά και τον κανονισμό του εκάστοτε μαθήματος. Σε περίπτωση που εφεσιβληθεί η αρχική απόφαση-ποινή στα αρμόδια ανώτερα όργανα του Πανεπιστημίου, ισχύει η απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του αρχείου και την εφαρμογή των ποινών.

Κλιμάκωση Ποινών

1. Σε περίπτωση πρώτης αντιγραφής: μηδενισμός στο συγκεκριμένο μάθημα και καθυστερεί η καταγραφή βαθμού στο μάθημα κατά 1 έτος.    Αν π.χ. η αντιγραφή διαπιστώθηκε στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, η επόμενη δυνατότητα καταγραφής βαθμού θα είναι το Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Αν η αντιγραφή διαπιστώθηκε και η ποινή επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, η επόμενη δυνατότητα καταγραφής βαθμού θα είναι τον Ιανουάριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

2. Σε περίπτωση δεύτερης αντιγραφής: ό,τι και στο 1 ανωτέρω, για το συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο διαπράχθηκε αντιγραφή, και επιπλέον καθυστέρηση καταγραφής βαθμών για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου που έπεται της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η αντιγραφή. Εφόσον η αντιγραφή διαπράχθηκε σε ενδιάμεση εξέταση ή παραδοτέο/εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η απόφαση της Σ.Τ. λήφθηκε εντός του ίδιου εξαμήνου, η ποινή ισχύει για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αντιγραφή.

3. Σε περίπτωση τρίτης αντιγραφής: ό,τι και στο 2 ανωτέρω για το συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο διαπράχθηκε αντιγραφή και επιπλέον ετήσια καθυστέρηση καταγραφής βαθμών για όλα τα μαθήματα των 2 εξαμήνων που έπονται της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η αντιγραφή. Εφόσον η αντιγραφή διαπράχθηκε σε ενδιάμεση εξέταση ή παραδοτέο/εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η απόφαση της Σ.Τ. λήφθηκε εντός του ίδιου εξαμήνου, η ποινή ισχύει για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αντιγραφή καθώς και του αμέσως επόμενου εξαμήνου. Επιπλέον, ο φοιτητής παραπέμπεται στη Σύγκλητο, με το ερώτημα της διαγραφής.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT